ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ISO 9001:2015

Πολιτική Ποιότητας

Βασική αρχή & δέσμευση της εταιρείας αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες και προϊόντα που καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία.

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται ως εξής:

  • εχει υιοθετηθεί Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO9001:2015, το οποίο και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων /υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της
  • γίνεται ανασκόπηση και συνεχής βελτίωση των χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών καθώς και της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της εταιρείας
  • Γίνονται επενδύσεις στη συνεχή κατάρτιση , ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της εταιρείας ώστε να προάγεται η ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα
certificate05
certificate04

Πιστοποιητικά μετανάστευσης

certificate01
certificate02

Τα τρόφιμα είναι ένας ευαίσθητος κλάδος που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Στην εταιρεία μας όλα τα υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας τροφίμων. Με σεβασμό στο τελικό καταναλωτή, γίνονται στα προϊόντα μας όλοι οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι για την μεταναστευσιμότητα ουσιών στα τρόφιμα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με την κείμενη νομοθεσία

Πιστοποιητικά Υλικών

Στην εταιρεία μας όλα τα υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας τροφίμων. Επισυνάπτονται οι σχετικές πιστοποιήσεις .

certificate06
certificate03
certificate07